Etsi

#KommunistienTekosia: Sairausvakuutuslaki

Päivitetty: 29. jouluk. 2021


Taustalla kuvituskuva sairaalan käytävältä sekä päällä teksti 'Sairausvakuutuslaki nosti kansalaisten mahdollisuuksia terveyden ja sairauden hoidossa.'.

Lakisääteinen sairausvakuutus on sairauden tai terveydentilaa alentavan elämäntilanteen varalle rakennettu sosiaaliturvajärjestelmä, jolla korvataan sairaudesta tai tapaturmasta aiheutunut työkyvyttömyyden aiheuttama toimeentulon menetys. Lakisääteinen sairausvakuutus maksetaan veronluonteisena maksuna palkkaverotuksen yhteydessä siten, että maksuun osallistuvat työnantaja ja työntekijä verohallinnon vahvistamin maksuosuuksin. Kommunistit vaikuttivat tämän toteutumiseen hyvin vahvasti tehden lakiesityksiä, kampanjoita ja herättämällä keskustelua. Lain aikaansaaminen oli pitkä prosessi. Ensimmäiset lakiesitykset tehtiin jo vuonna 1907. Ennen ensimmäisen sairausvakuutuslain voimaanastumista pisimmälle päästiin vuosina 1927-1928, jolloin sairausvakuutuslakia käsiteltiin työväenasiainvaliokunnassa ja esitys vietiin eduskunnan äänestettäväksi. Esitetty malli ei ollut tuolloin 'kansanvakuutus', joka olisi käsittänyt kaikki työntekijät. Kommunistit jättivät valiokunnan mietintöön eriävän mielipiteen ja esittivät sairausvakuutuksen ulottamista kaikkiin palkansaajiin, myös maataloudesta ja sen sivuelinkeinoista toimeentuleviin työntekijöihin, joiden työehdot olivat samat kuin palkansaajien.


Suomen Kansandemokraattinen Naisten Liitto käynnisti kesällä 1961 kampanjan sairausvakuutusuudistuksen puolesta, ja useat eduskunnassa käyneet lähetystöt vaativat sairausvakuutuksen pikaista toteuttamista.

SKP:n 11. edustajakokouksessa 2.6.1957 hyväksytyssä ohjelmassa linjattiin: ”On säädettävä yleinen sairausvakuutuslaki, joka turvaa kansalaisille vapaan lääkinnän ja hoidon sekä toimeentulon sairaus- ja synnytystapauksissa. Sosiaalihuoltoa ja -vakuutusta on laajennettava siten, että kaikki huollon tarpeessa olevat väestöryhmät tulevat siitä osallisiksi.” SKDL teki kaksi esitystä sairausvakuutuslaiksi vuosina 1954 ja 1958. Suomen Kansandemokraattinen Naisten Liitto käynnisti kesällä 1961 kampanjan sairausvakuutusuudistuksen puolesta, ja useat eduskunnassa käyneet lähetystöt vaativat sairausvakuutuksen pikaista toteuttamista. SKDL:n ryhmä kysyi sosiaaliministeri Mauno Jussilalta (maalaisliitto), milloin hallitus aikoo tehdä esityksen sairausvakuutuksesta. SKDL:n ja Suomen Naisten Demokraattisen Liiton lähetystölle hallitus ilmoitti antavansa lähiaikoina sairausvakuutusesityksen eduskunnalle. SKDL:n mielestä sairausvakuutus olisi ulotettava koko väestöön – suurituloisia lukuun ottamatta – ja sen kustannuksista olisi valtion ja työnantajien vastattava. Kommunistien vahvan vaikuttamistyön tuloksena sairausvakuutuslain toteuttamisesta tuli iso kansallinen tavoite. Lopulta julkinen paine ajoi poliitikkoja vauhdittamaan lain aikaansaamista. Vuoden 1963 eduskuntakäsittelyssä SKDL:n mukaan hallituksen esitys oli päälinjoiltaan oikea ja vastasi puolueen käsityksiä koko kansaan ulottuvasta yhteneväisestä ja hallinnoltaan keskitetystä sairausvakuutuksesta. SKDL piti kuitenkin hallituksen esityksen etuuksia liian pieninä. Sairausvakuutuslaki hyväksyttiin eduskunnassa 21.5.1963.


SKP esittää 1200 euron kuukausittaista perusturvaa verottomana kaikille täysi-ikäisille Suomen kansalaisille ja muuten maassa vakituisesti asuville ja oleskeluluvan saaneille niissä elämäntilanteissa, joissa heillä ei ole mahdollisuutta osallistua työelämään tai saada muutoin riittävää toimeentuloa työttömyyden, opiskelun, sairauden, vanhuuden tai muun syyn vuoksi.

Tänä päivänä SKP:n aloite 1200 euron perusturvasta liittyy samoihin kokonaisuuksiin kuin sairausvakuutuskin. SKP esittää 1200 euron kuukausittaista perusturvaa verottomana kaikille täysi-ikäisille Suomen kansalaisille ja muuten maassa vakituisesti asuville ja oleskeluluvan saaneille niissä elämäntilanteissa, joissa heillä ei ole mahdollisuutta osallistua työelämään tai saada muutoin riittävää toimeentuloa työttömyyden, opiskelun, sairauden, vanhuuden tai muun syyn vuoksi. Kyseessä olisi todella merkittävä uudistus, joka poistaisi Suomesta köyhyyden ja parantaisi huomattavasti laajojen kansanryhmien elämänlaatua. Sairausvakuutusmaksu on tarkoitus edelleen säilyttää, samoin palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.