Etsi

#KommunistienTekosia: Saastuttajakartoitus

Päivitetty: 29. jouluk. 2021


Taustalla kuvituskuvassa metsää ja päällä teksti 'Kommunistit julkaisivat saastuttajakartoituksen ympäristön turmelijoista ja tuhoajista.'.

Kommunistit laativat raportin Suomen saastuttajista, joka julkaistiin vuonna 1989. Kartoituksen toteutti Suomen kommunistinen puolue – yhtenäisyys, joka oli SKP:stä laittomasti erotettujen ja pois suljettujen vuonna 1986 muodostama yhtenäistä kommunistista puoluetta tavoitteleva järjestö.

Kartoitus antoi konkreettista tietoa elinympäristön tilasta ja sitä kuormittavista laitoksista. Raportti oli tarkoitettu ympäristönsuojelua ajavien kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen tueksi, mutta myös viranomaistoiminnan avuksi, korosti SKP(y):n puheenjohtaja Jouko Kajanoja.


Selvityksen kohteena olivat ilmanpäästöistä hiukkaset (pöly), rikkidioksidi sekä typen oksidit. Vesipäästöistä kartoitettiin biologinen hapenkulutus, fosfori ja typpi. Kartoitus perustui silloisiin tuoreimpiin käytettävissä oleviin tietoihin vuodelta 1987.


Metsäteollisuus oli raportin mukaan selvästi maamme pahin ympäristön saastuttaja. Ilmaan ja veteen päästettyjen saasteiden määrää tarkkaillen saastuttajalistan kärkeen sijoittuivat Rauma-Repolan Rauman tehtaat sekä Veitsiluodon Kemin tehtaat.


SKP(y) totesi tiedotteessaan, että vaikka vesiensuojelua on tehostettu, se ei riitä. Vesistöihin pääsee edelleen liikaa hapen kulutusta lisääviä aineita sekä rehevöitymistä aiheuttavia typpi- ja fosforiyhdisteitä.

Vesistöjä saastutti selvästi raskaimmin kemiallinen metsäteollisuus. SKP(y) totesi tiedotteessaan, että vaikka vesiensuojelua on tehostettu, se ei riitä. Vesistöihin pääsee edelleen liikaa hapen kulutusta lisääviä aineita sekä rehevöitymistä aiheuttavia typpi- ja fosforiyhdisteitä. Tästä syystä monien sisävesien ja merialueiden luonnontila heikkenee, tiedotteessa korostettiin.


Pahimpia ilmansaastuttajia olivat Rautaruukin Raahen tehtaat, Helsingin kaupungin energialaitos, Nesteen tuotantolaitokset Porvoossa sekä Imatran Voiman hiilivoimalat Inkoossa ja Naantalissa.


SKP(y) vaati kartoituksen julkistamisen yhteydessä ilmanpäästöjen vähentämistä oleellisesti sen hetkisiä suunnitelmia nopeammin, koska pohjoinen luontomme, vesistömme ja metsämme ovat erittäin haavoittuvia nimenomaan happosateille.


Demokraattisen vaihtoehdon kansanedustaja Marja-Liisa Löyttyjärvi toivoi muun kansalaistoiminnan ohella erityisesti ay-liikkeen ajavan ympäristönsuojelua. Tätä vaatimusta on syytä alleviivata edelleen.


SKP(y):n ympäristövastaava Heikki Haapala kertoi kartoituksen tekemisen osoittaneen, että ympäristötietojen saamisessa ja julkisuudessa oli huomattavia puutteita ja haasteita.


Valtion omistamien tuotantolaitosten ja Suomen luonnonvarojen myynti ja luovuttaminen yksityiseen, usein ylikansallisten yhtiöiden omistukseen, on lopetettava välittömästi.

Tänä päivänä SKP:llä on useita tavoitteita ympäristönsuojelun parantamiseksi. Tärkeintä on muuttaa vallitseva kapitalistinen käsitys politiikassa, jonka mukaan ympäristö on alistettava voitontavoittelun välineeksi.


On luotava uusi taloudellisen kehityksen malli, joka ei uhkaa maapallon ekologista tuotto- ja kestokykyä. Se ei voi rakentua kapitalismin pohjalle, koska siinä tuotannon on irrottava talouden hallinnasta ja kasvun pakosta. Kestävän kehityksen talous perustuu energiaa ja luonnonvaroja säästävien teknologioiden kehittämiseen, resurssitietoiseen suunnitteluun, kierrätykseen, uusiutuvaan energiaan ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen.


Valtion omistamien tuotantolaitosten ja Suomen luonnonvarojen myynti ja luovuttaminen yksityiseen, usein ylikansallisten yhtiöiden omistukseen, on lopetettava välittömästi. Kaivostoimintaan on jatkossa myönnettävä lupa vain suomalaisille valtionyhtiöille. Maaperän kaivannaiset on todettava kuuluvaksi kansallisvarallisuuteen ja kaivostoiminnan ympäristösäännöksiä on kiristettävä.


Sotaharjoitusten ja asevarustelun ympäristöä tuhoava vaikutus on nostettava esiin kansainvälisillä foorumeilla. Suomen on tehtävä aloite sotaharjoitusten, sotien ja asevarustelun aiheuttamien päästöjen ja saasteiden valvonnasta.